Faktoring pełny i niepełny. Wszystko o faktoringu z regresem i bez regresu.

Faktoring jest doskonałym sposobem na poprawienie płynności finansowej Twojej firmy i uniknięcie zatorów płatniczych. Wybierając rodzaj faktoringu musisz jednak zdecydować się, na to czy to Ty ponosisz ryzyko niewypłacalności swojego Klienta czy firma faktoringowa. To właśnie tym elementem - przejęciem ryzyka niewypłacalności - różni się faktoring pełny (bez regresu) od faktoringu niepełnego (z regresem).

Faktoring pełny i niepełny. Wszystko o faktoringu z regresem i bez regresu.

FAKTORING PEŁNY

Zasadniczym elementem odróżniającym faktoring pełny (bez regresu) od niepełnego (z regresem) jest przejęcie ryzyka niewypłacalności i windykacja należności przez faktora.

Odbywa się to najczęściej ze wsparciem ubezpieczyciela (faktoring z polisą), z którym faktor zawiera umowę ubezpieczenia należności. W tej formie faktoringu, w przeciwieństwie do faktoringu z regresem, Faktorant zwolniony jest z konieczności uregulowania należności wobec faktora, gdy jego klient nie ureguluje należności w terminie.  Co to oznacza w praktyce? Jeżeli Twój kontrahent nie zapłacił za fakturę w terminie płatności, faktor nie zażąda od Twojej firmy zwrotu wypłaconej kwoty zaliczki, ale we własnym zakresie odzyskuje dług we współpracy z ubezpieczycielem należności. Dzięki temu już w momencie wypłacenia Ci zaliczki (do 90% należności wynikającej z faktury) możesz zapomnieć o niezapłaconej fakturze (pozostałą część należności faktor rozliczy z Tobą po odzyskaniu jej od kontrahenta lub od ubezpieczyciela).

Wybierz faktoring pełny jeśli:

 • Twoja firma dynamicznie się rozwija, aktywnie szukasz nowych kontrahentów, nawiązujesz współpracę z nowymi podmiotami i potrzebujesz płynności finansowej bez podejmowania dodatkowego ryzyka
 • chcesz zapewnić swojej firmie pełne bezpieczeństwo, a ryzyko windykacji ewentualnych wierzytelności wolisz przerzucić na inny podmiot
 • chcesz utrzymać wzorowe relacje z Twoimi kontrahentami w imię przyszłej współpracy
 • 30, 60 lub 120 dniowy termin płatności za Twoją fakturę to dla Ciebie za długo, a jednocześnie kontrahent wymaga takiego rodzaju rozliczenia
 • nie masz wystarczającej wiedzy na temat sytuacji finansowej swoich odbiorców, nie masz wiedzy na temat dyscypliny płatniczej swoich partnerów i ich kontrahentów, nie masz doświadczeń we współpracy z nimi, lub nie wiesz jakie są zwyczaje płatnicze w branży czy regionie
 • sytuacja gospodarcza lub prawna podmiotów ulega zmianie, zmienia się otoczenie gospodarcze w Twojej branży
 • chcesz poprawić strukturę bilansu firmy – wyczyścić bilans z należności i poprawić wskaźniki finansowe firmy.

„Nigdy nie zapominaj o płynności finansowej. To siła napędowa każdego biznesu!” Richard Branson

Dzięki faktoringowi pełnemu zyskujesz:

 • gwarancję płynności finansowej, bez podejmowania ryzyka
 • pieniądze na rozwój Twojej firmy “od ręki”
 • profesjonalną  ocenę Twoich kontrahentów w oparciu o ocenę ryzyka ubezpieczyciela, co daje Ci jeszcze większą pewność, że współpracujesz ze sprawdzonymi partnerami,
 • windykacja zadłużenia przestaje być Twoim problemem, zatem od momentu otrzymania gotówki za fakturę możesz spać spokojnie i nie martwić się o swoje wierzytelności

CZY WIESZ, ŻE: Faktoring pełny jest również możliwy w oparciu o polisę, którą sam wynegocjowałeś i zawarłeś ze swoim ubezpieczycielem. Idea Money staje się beneficjentem Twojej umowy ubezpieczenia w odniesieniu do nabytych wierzytelności na mocy trójstronnego porozumienia zawartego między Tobą, Twoim ubezpieczycielem i faktorem.

FAKTORING NIEPEŁNY

Faktoring niepełny - inaczej nazywany faktoringiem z regresem lub faktoringiem bez przejęcia ryzyka, to usługa polegająca na finansowaniu wierzytelności przysługujących Twojej firmie od kontrahenta przed terminem ich należności, gdzie Faktor wypłaca Ci zaliczkę, ale w sytuacji, gdy należność od kontrahenta nie wpłynie na konto Faktora w terminie płatności, będziesz zobowiązany do zwrotu otrzymanej zaliczki (prawdopodobnie jednak dopiero po upływie dodatkowego terminu, który zapewni Ci Faktor). Tym samym to Ty ponosisz ryzyko opóźnień w płatności lub niewypłacalności swojego kontrahenta.

Wybierz faktoring niepełny jeśli:

 • pracujesz z kontrahentami, których znasz, z którymi współpraca układa się dobrze, z którymi pracujesz od dłuższego czasu, do których masz zaufanie i którzy nie zalegają z płatnościami
 • zależy Ci na otrzymaniu należności przed terminem płatności, ale nie bierzesz pod uwagę możliwości znacznych opóźnień w płatnościach ani upadłości swoich partnerów biznesowych - masz dużo odbiorców których znasz, a współpraca z nimi opiera się na długookresowych umowach
 • dobrze znasz branżę i jej zwyczaje płatnicze

 Pamiętaj jednak, że nawet jeśli będziesz musiał zwrócić zaliczkę wypłaconą przez faktora i samodzielnie windykować należność, faktoring niepełny nadal pozostaje bardzo atrakcyjną formą finansowania rozwoju Twojej firmy!

Dzięki faktoringowi niepełnemu zyskujesz:

 • poprawę płynności finansowej
 • pieniądze na rozwój Twojej firmy
 • atrakcyjne warunki faktoringu (koszt faktoringu niepełnego jest niższy niż koszty faktoringu pełnego)
 • potwierdzenie wypłacalności Twoich kontrahentów (faktor ocenia Twoich kontrahentów już na etapie włączania ich do umowy faktoringowej)
 • faktor prowadzi rozliczenia z Twoimi kontrahentami, monitoruje spłaty należności

Dlatego już dziś sprawdź wszystkie szczegóły oferty Faktoringu Niepełnego Idea Money, wybierz produkt optymalny dla Twojego biznesu i zobacz, jak możemy pomóc Twojej firmie. Skontaktuj się z naszym doradcą.

„Największe ryzyko to niepodejmowanie żadnego ryzyka.”

Mark Zuckerberg

Zainteresowany? Przygotujemy ofertę specjalnie dla Ciebie!

Jeśli chcesz poznać szczegóły naszych rozwiązań, wypełnij poniższy formularz. Nasz doradca wkrótce się z Tobą skontaktuje.

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.

Podaj poprawne imię
Podaj poprawne nazwisko
Musisz wyrazić zgodę
Musisz wyrazić zgodę
Musisz wyrazić zgodę
Musisz wyrazić zgodę
Aby wysłać formularz, zapoznaj się w całości z poniższymi informacjami (przewiń tekst do końca)
Tutaj przewiń

Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „IM” (adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa) jest administratorem danych osobowych przetwarzanych m.in. na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług.

Powyższe zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych, stanowią podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych określoną w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO). Zgody te mogą być wycofane w dowolnym momencie, jednak przetwarzanie danych osobowych dokonane na ich podstawie przed ich wycofaniem, pozostanie zgodne z prawem.

Idea Money podaje następujące dane do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: adres e-mail: [kontakt@ideamoney.pl], numer telefonu: [801 700 802. ]Z inspektorem ochrony danych w Idea Money można kontaktować się pod adresem e-mail: [iod@ideamoney.pl] lub pisemnie: [Inspektor Ochrony Danych, Idea Money S.A., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa.]

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolnie wyrażona zgoda, o ile została udzielona. Wyrażenie zgody następuję poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna i przesłanie formularza.

Dane przetwarzane będą w celu: 1) marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w tym celu poprzez dostosowywanie produktów i usług do potencjalnych Pani/Pana potrzeb; 2) przesyłania do Pani/Pana informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail, w tym newslettera, przesyłanych na wskazany adres mailowy i w formie wiadomości tekstowych SMS na wskazany numer telefonu komórkowego oraz na wykorzystywanie podanych adresu e-mail i numeru telefonu do prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS oraz drogą telefoniczną; 3) udostępniania Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu w celach marketingowych innym podmiotom.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi także art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Idea Money. Dane przetwarzane są wówczas w celu: 1) archiwalnym – tj. zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych ze świadczeniem usługi na Pani/Pana rzecz; 2) badania Pani/Pana satysfakcji; 3) rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – prawnie uzasadniony interes Money polega na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Idea Money: 1) do czasu wycofania udzielonej zgody; 2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, które Idea Money realizuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Sprzeciw może być wniesiony za pośrednictwem wyżej wskazanych kanałów komunikacji, tj. elektronicznie (mailowo), telefonicznie (CallCenter) lub papierowo. W przypadku wniesienia sprzeciwu Idea Money zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w tym zakresie, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Idea Money ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 3) w przypadku wniesienia reklamacji - przez okres co najmniej 3 lat lub do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Idea Money, tj. firmy księgowe, prawnicze, audytorskie, marketingowe a także dostawcy IT lub innych usług (przetwarzający w imieniu Idea Money), oraz podmioty powiązane z Idea Money.

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Idea Money, jako administratora danych: dostępu do Pana/Pani danych osobowych, sprostowania Pana/Pani danych osobowych, usunięcia Pana/Pani danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Ponadto Idea Money informuje, że przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Szukasz informacji o faktoringu? Przeczytaj i zostań ekspertem!

Masz firmę? Chciałbyś ją rozwijać, ale długie terminy płatności na fakturach sprawiają, że brakuje Ci pieniędzy nie tylko na uregulowanie stałych zobowiązań, ale także na inwestycje w innowacje i realizację Twoich planów?

Mamy rozwiązanie dla Ciebie. 

Skontaktuj się z nami, opowiedz nam o swojej firmie i wspólnie wybierzemy rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.