Fuzja

Informacja o transgranicznym połączeniu spółek

Data publikacji informacji: 31.10.2018

Zarząd Idea Money S.A. niniejszym zawiadamia o podjęciu działań zmierzających do transgranicznego połączenia Spółek – Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie, (01-208) przy ulicy Przyokopowej 33 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292108 z kapitałem zakładowym w wysokości 10.783.162,00 („Spółka przejmująca”) oraz Idea Investment S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu pod adresem: 15 Rue Edward Steichen, L-2540 Luksemburg, zarejestrowaną w luksemburskim Rejestrze Handlu i Spółek pod numerem B122395 („Spółka przejmowana”).


Połączenie Spółek będzie dokonane w sposób przewidziany w art. 492 §1 pkt 1 w zw. z art. 516(1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 1021-1 oraz 1021-2 w zw. z art. 1023-1 luksemburskiej ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 r. o spółkach handlowych, z późniejszymi zmianami, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej.

W związku z połączeniem Spółka przejmująca nie przewiduje przyznania żadnych praw wspólnikom Spółki przejmowanej, a członkom organu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści.

Plan połączenia transgranicznego Spółek w wersji polskiej i angielskiej dostępny jest do pobrania poniżej: