Informacje dla akcjonariuszy

Dane Rejestrowe

Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 01-208), przy ul. Przyokopowej 33, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000292108, będąca podatnikiem podatku od towarów i usług, posługująca się numerem NIP 7010090534, posiadającą numer identyfikacyjny REGON 141138798, o kapitale zakładowym 10.783.162,00 zł (opłaconym w całości).

Ogłoszenia

Warszawa, 24.09.2020 r.

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZA DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Idea Money S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.
W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy Zarząd Spółki wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia dokumentów 10.783.162 (dziesięciu milionów siedmiuset osiemdziesięciu trzech tysięcy stu sześćdziesięciu dwóch) akcji imiennych serii A1, A2, B, C1 oraz D w recepcji biura Spółki pod adresem ul. Przyokopowa 33, kl. C, p. IV, 01-208 Warszawa, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

___________________

Warszawa, 8.10.2020 r.

DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZA DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

Na podstawie art. 16 Ustawy Zarząd Spółki wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia dokumentów 10.783.162 (dziesięciu milionów siedmiuset osiemdziesięciu trzech tysięcy stu sześćdziesięciu dwóch) akcji imiennych serii A1, A2, B, C1 oraz D w recepcji biura Spółki pod adresem ul. Przyokopowa 33, kl. C, p. IV, 01-208 Warszawa, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.
Niniejsze wezwanie stanowi drugie spośród pięciu obligatoryjnych wezwań przewidzianych ww. przepisami prawa.

___________________

Warszawa, 22.10.2020 r.

TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZA DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

Na podstawie art. 16 Ustawy Zarząd Spółki wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia dokumentów 10.783.162 (dziesięciu milionów siedmiuset osiemdziesięciu trzech tysięcy stu sześćdziesięciu dwóch) akcji imiennych serii A1, A2, B, C1 oraz D w recepcji biura Spółki pod adresem ul. Przyokopowa 33, kl. C, p. IV, 01-208 Warszawa, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.
Niniejsze wezwanie stanowi trzecie spośród pięciu obligatoryjnych wezwań przewidzianych ww. przepisami prawa.

___________________

Warszawa, 5.11.2020 r.

CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZA DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

Na podstawie art. 16 Ustawy Zarząd Spółki wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia dokumentów 10.783.162 (dziesięciu milionów siedmiuset osiemdziesięciu trzech tysięcy stu sześćdziesięciu dwóch) akcji imiennych serii A1, A2, B, C1 oraz D w recepcji biura Spółki pod adresem ul. Przyokopowa 33, kl. C, p. IV, 01-208 Warszawa, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie stanowi czwarte spośród pięciu obligatoryjnych wezwań przewidzianych ww. przepisami prawa.

___________________

Warszawa, 19.11.2020 r.

PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZA DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

Na podstawie art. 16 Ustawy Zarząd Spółki wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia dokumentów 10.783.162 (dziesięciu milionów siedmiuset osiemdziesięciu trzech tysięcy stu sześćdziesięciu dwóch) akcji imiennych serii A1, A2, B, C1 oraz D w recepcji biura Spółki pod adresem ul. Przyokopowa 33, kl. C, p. IV, 01-208 Warszawa, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie stanowi piąte spośród pięciu obligatoryjnych wezwań przewidzianych ww. przepisami prawa.

Niniejszy serwis korzysta z plików cookie. Poznaj szczegóły Polityki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w konfiguracji Twojej przeglądarki.