Jakie zmiany czekają właścicieli firm w 2019 roku – miniprzewodnik dla przedsiębiorcy

Jakie zmiany czekają przedsiębiorców w 2019 roku? Co z wyliczeniem składek ZUS, mikro ZUS-em, amortyzacją i wypłatą wynagrodzeń dla pracowników? Sprawdź, o czym musisz pamiętać, zanim wystrzelą szampany, a Twoja firma rozpocznie kolejny rok swojej działalności!

Jakie zmiany czekają właścicieli firm w 2019 roku – miniprzewodnik dla przedsiębiorcy

Zmiany w wyliczaniu podstawy składki ZUS w 2019 r.

Składka wyliczana od przychodu - sprawdź, czy masz szansę na ulgę?

W styczniu 2019 roku wchodzą w życie przepisy wprowadzające ulgę w opłacaniu składek ZUS dla najmniejszych przedsiębiorców. Od tego momentu jednoosobowe firmy, które nie osiągnęły określonego limitu, przestaną płacić ZUS w formie stałej, zryczałtowanej kwoty. Wysokość ich składki będzie zależna od przychodu osiągniętego w 2018 roku.

Zmiana na ma na celu wspieranie przedsiębiorczości i ograniczenie liczby firm, które bardzo szybko kończą swoją działalność. Jak podaje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, co 4 przedsiębiorca z grupy docelowej, czyli właściciel firmy, której przychód roczny nie przekracza 63 000 zł, zamyka działalność w ciągu pierwszych dwóch lat od jej założenia. Wprowadzone zmiany mają za zadanie zmniejszyć liczbę tych podmiotów.

Limit maksymalny i wyliczenie podstawy składki

Możliwość skorzystania z ulgowych składek liczonych od wysokości przychodu, uzależniona jest od tego, czy przychód danego przedsiębiorcy w ubiegłym roku kalendarzowym nie przekroczył określonego limitu. Limit ten w 2019 roku wynosić będzie 63 000 zł i jest 30-krotnością minimalnego wynagrodzenia, które w 2018 r wynosiło 2 100 zł.

Przedsiębiorca uprawniony do ulgi, sam wyliczy wysokość podstawy składek ZUS mnożąc przez siebie dwie wartości: wartość przeciętnego miesięcznego przychodu (przychód za 2018 r. dzielony przez ilość dni kalendarzowych x 30) oraz współczynnik na dany rok kalendarzowy obliczony według następującego wzoru: prognozowane przeciętne wynagrodzenie ogłoszone na dany rok kalendarzowy dzielone przez minimalne wynagrodzenie obowiązujące w styczniu danego roku kalendarzowego x 0,24 – co w 2019 r daje wartość 0,5150.

Co to oznacza w praktyce? W ujęciu miesięcznym, mikro ZUS zapłacą Ci przedsiębiorcy, których przychód miesięczny w 2018 r. nie przekroczył 2,5 krotności minimalnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli łącznie kwoty 5 250 zł. Przedsiębiorca uprawniony do niższego ZUS-u, zwanego mikro-ZUSem, zapłaci zatem w 2019 r. nie mniej niż ok. 520 zł, ale nie więcej niż ok. 1 232 zł.

Ulgowe składki nie na zawsze

Z ulgi uzależnionej od niskiego przychodu przedsiębiorca korzystać będzie mógł jedynie przez 3 lata, oczywiście zakładając, że jego przychód nadal pozostanie na poziomie nie wyższym niż 63 tys. Zł. Następnie przez 2 lata będzie musiał płacić ZUS wyliczany w standardowy sposób, by po tych 24 miesiącach znów móc wrócić do ulgowej składki liczonej od przychodu.

Mikro ZUS nie dla wszystkich

Jednak z możliwości płacenia składek uzależnionych od przychodu nie będą mogli skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, którzy nie osiągnęli limitu 63 000zł. Nie skorzystają z niej osoby, które w poprzednim roku kalendarzowym rozliczały się w formie karty podatkowej, przedsiębiorcy korzystający z preferencyjnych ZUS, Ci którzy w ubiegłym roku prowadzili firmę krócej niż przez 60 dni oraz freelancerzy wykonujący działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, jeśli ich działalność jest zbieżna z poprzednim zajęciem.

Więcej informacji znajdziesz w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę tutaj.

Nie przysługuje Ci ulga? W 2019 r. zapłacisz wyższy ZUS

Wyższy ZUS dla firm, które w 2018 roku osiągnęły przychody wyższe niż 63 tys. Zł, to kolejna zmiana, na którą muszą przygotować się polscy przedsiębiorcy. Zgodnie z przyjętymi przez rząd założeniami, prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 2019 roku wyniesie 4765 zł, czyli więcej o 322 zł niż w 2018 roku.  To właśnie od tej prognozy zależy wysokość składek ZUS, ponieważ ich podstawa wyliczana jest jako 60 proc. przewidywanego wynagrodzenia. Zatem podstawa wymiaru składek w 2019 roku wyniesie 2 859 zł, a składki, jakie będzie musiał zapłacić do ZUS przedsiębiorca w 2019 roku, wyniosą:

  • składka emerytalna (19,52 proc.) - 558,08 zł;
  • składka rentowa (8 proc.) - 228,72 zł;
  • składka chorobowa (2,45 proc.) - 70,05 zł;
  • składka wypadkowa (1,8 proc. dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych) - 47,75 zł;
  • składka na Fundusz Pracy - 70,05 zł

Bez składki zdrowotnej ZUS dla przedsiębiorcy wyniesie zatem 974,65 zł, czyli o 65,89 zł więcej niż w 2018 r.

Dla najmniejszych przedsiębiorców, którzy często zmagają się z brakiem środków na ZUS i podatki w oczekiwaniu na spłatę należności przez swoich Klientów, którym wystawiają faktury z 30 lub 60 dniowym terminem płatności, rozwiązaniem tego problemu może okazać się faktoring. Faktoring, czyli szybka zamiana faktur na pieniądze, dzięki wykupieniu należności wynikających z dokumentów sprzedaży przez faktora, dostępny jest teraz w wielu formach dopasowanych do potrzeb i możliwości tych najmniejszych - freelancerów, JDG i innych firm z sektora MŚP. Specjaliści przewidują, że liczba przedsiębiorców korzystających z usługi, podobnie jak w 2018 r., również w  2019 r. znacznie wzrośnie.

Nie masz na ZUS? Weź faktoring!

Nie musisz czekać, aż Twoi kontrahenci uregulują należności z faktur z 30 lub 60 dniowym terminem płatności. Skorzystaj z faktoringu i ciesz się z pieniędzy na koncie w 24h.

WEŹ FAKTORING

Zmiany zasad wypłacania wynagrodzenia dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników

Zmiany czekają również przedsiębiorców, którzy w swoich firmach zatrudniają pracowników. Od 1 stycznia 2019 r. zmieniają się bowiem zasady wypłacania pracownikom wynagrodzenia za pracę. Od tego dnia wynagrodzenie musi być wypłacane na rachunek wskazany przez pracownika, a nie „do rąk”. Obecnie reguła jest inna. Pracodawcy, u których obowiązuje regulamin pracy lub którzy nie są objęci układem zbiorowym pracy, nie mogą narzucać pracownikom bezgotówkowej formy wypłaty tj. przelewem na rachunek bankowy. Teraz to się zmieni, a reguła będzie odwrotna.

Pracodawcy w terminie do 21 stycznia będą musieli poinformować pracowników, którzy otrzymywali wynagrodzenie do rąk własnych o konieczności podania numeru rachunku bankowego, na który wynagrodzenie będzie wypłacane lub złożenia przez nich wniosku, jeśli nadal chcieliby otrzymywać wypłatę w formie gotówkowej.

Więcej informacji znajdziesz w Ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją tutaj.

Jednorazowa amortyzacja w 2019 r.

Prawo do jednorazowej amortyzacji mają mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w odniesieniu do środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych), w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wysokości tych odpisów amortyzacyjnych. 

Kim według ustawodawcy jest ‘mały podatnik’? Decyduje o tym wielkość osiągniętych przez przedsiębiorcę przychodów. Małym podatnikiem jest podatnik, u którego przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro, czyli po przeliczeniu z przyjętym dla tej wartości kursem, kwoty 5 135 000 zł.

W związku z tym, że wysokość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekraczać w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych, limit jednorazowej amortyzacji w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku od osób prawnych obowiązujący w roku 2019 to 214 000 zł.

Niższy limit zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2019 r.

Zgodnie z przepisami, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro. Po przeliczeniu, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2019 r. wystąpi w przypadku, gdy firma osiągnie w 2018 r. przychody w wysokości 8 559 000 zł. Limit ten uległ obniżeniu w stosunku do roku ubiegłego o prawie 68,4 tys. zł co oznacza, że obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2019 r. może dotyczyć większej ilości przedsiębiorstw niż w roku 2018. 

Źródła:

1.     poradnikprzedsiebiorcy.pl/-skladki-zus-od-przychodu-rewolucyjne-zmiany-od-2019-roku

2.     inforfk.pl/aktualnosci/4095110,Wyplata-wynagrodzenia-na-nowych-zasadach.html

3.     praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1144287,skladki-zus-dla-przedsiebiorcow-w-2019-roku.html

4.     businessinsider.com.pl/firmy/maly-zus-dla-drobnych-przedsiebiorcow-uchwalony/1ydh4hd

5.     ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/amortyzacja/2762542,Jednorazowa-amortyzacja-w-2019-r.html

 

Zajrzyj na bloga Idea Money i zainspiruj się z nami!

Sprawdź, co jeszcze dla Ciebie mamy!

Jesteśmy cyklicznie nagradzani

Image

Masz firmę? Chciałbyś ją rozwijać, ale długie terminy płatności na fakturach sprawiają, że brakuje Ci pieniędzy nie tylko na uregulowanie stałych zobowiązań, ale także na inwestycje w innowacje i realizację Twoich planów?

Mamy rozwiązanie dla Ciebie. 

Skontaktuj się z nami, opowiedz nam o swojej firmie i wspólnie wybierzemy rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.

Niniejszy serwis korzysta z plików cookie. Poznaj szczegóły Polityki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w konfiguracji Twojej przeglądarki.