Płynność finansowa - numer 1 w biznesie

Co to jest płynność finansowa przedsiębiorstwa, dlaczego jej utrzymanie jest tak ważne i czemu, to właśnie ona powinna być numerem 1 w Twoim biznesie?! Przeczytaj, zanim będzie za późno!

Płynność finansowa - numer 1 w biznesie

Wykonane na czas zlecenie, usługa wykonana zgodnie z oczekiwaniami, produkty dostarczone do odbiorcy. Z pozoru wszystko układa się doskonale, ale… Tym ‘ale’ jest bardzo często długi termin płatności na fakturze, który sprawia, że choć na Twojej liście pojawił się kolejny zadowolony Klient, to pieniędzy za wykonane zlecenie nadal nie ma na firmowym koncie. Pracownicy czekają na wypłatę, pora zapłacić ZUS i podatki, zakupić kolejne materiały, by zadowolić następnego klienta, a środków brak. Konieczność terminowego regulowania własnych zobowiązań w obliczu kilku kontrahentów z terminem płatności odroczonym nawet do 60 czy 90 dni to moment, w którym Twoja firma zaczyna tracić płynność finansową. Płynność finansową, która jest na ustach wszystkich, którzy mówią językiem sukcesu. Dlaczego jej utrzymanie jest tak ważne i dlaczego jej zagwarantowanie powinno być numerem 1 w Twoim biznesie?

Płynność finansowa rozumiana jako zdolność przedsiębiorstwa do spłaty bieżących zobowiązań, w tym wynagrodzeń dla pracowników, dokonywania zakupów i finansowania codziennej działalności firmy, to problem, z którym zmaga się ponad 25% polskich przedsiębiorstw. W dużej mierze jest on spowodowany zatorami płatniczymi i zamrożeniem pieniędzy w fakturach, na które najszybszym lekarstwem jest obecnie usługa faktoringu. Dlaczego zagwarantowanie firmie płynności jest tak ważne i jakie krótko- i długofalowe skutki może przynieść jej utrata dla przedsiębiorcy?

Skutki utraty płynności finansowej 

Pogorszenie relacji z kontrahentami

Brak płynności, a co za tym idzie brak środków na opłacenie bieżących należności – na przykład zapłacenie za wykonaną usługę, czy dostarczony towar, może skutkować utratą rabatów, koniecznością zapłaty jedynie w gotówce, odmową dalszego świadczenia usług, a nawet zerwaniem umowy z kontrahentem, czy dostawcą. To z kolei wpłynie niekorzystnie na świadczenie usług odbiorcom, cenę towarów, a nawet zaprzestanie realizacji zleceń, co jest już prostą drogą ku upadłości firmy. W przypadku terminowych płatności względem dostawców liczyć można natomiast nie tylko na większe rabaty, ale również szybsze dostawy. Rachunek zysków i strat jest prosty…

Problemy z pracownikami, spadek motywacji


 Brak pieniędzy na wypłaty dla pracowników w naturalny sposób wpłynie na znaczne pogorszenie relacji na linii pracodawca – pracownik, spadek motywacji zespołu, obniżenie wydajności pracowników, utratę autorytetu, a na dłuższą metę, utratę doświadczonej i wykwalifikowanej kadry. W sytuacji, gdy pensje są wypłacane na czas, pracownicy mają poczucie bezpieczeństwa i stabilności, a ich motywacja i wydajność rośnie. Czują wtedy, że mogą liczyć na swojego pracodawcę i chętnie odwdzięczają mu się za to, lepiej wykonując powierzone im obowiązki.

Spadek zdolności kredytowej


 Utrata płynności finansowej skutkuje również problemami z otrzymaniem ewentualnego kredytu na rozwój firmy. Banki niechętnie finansują firmy, które nie mają stabilnej sytuacji finansowej, a brak dostępu do kredytów może w pewnym momencie zahamować rozwój przedsiębiorstwa, a w konsekwencji jego bieżącą działalność, prowadząc do upadłości.

Utrata wizerunku marki

 Płynność finansowa ma również ogromne znaczenie w budowaniu pozytywnego wizerunku marki, który jest jednym z ważnych czynników warunkujących jej sukces. Jeśli firma nie płaci na czas zobowiązań lub nie realizuje terminowo zleceń w związku z brakiem środków, zyskuje sobie reputację kontrahenta, na którym nie można polegać i któremu nie warto zlecać nowych zamówień. Taka zła sława roznosi się zazwyczaj w branży w tempie lawiny, powodując brak zleceń, a w konsekwencji upadłość. Wizerunek solidnej marki to natomiast przepustka do poszerzenia grona odbiorców za pomocą najsilniejszego, a jednocześnie najtańszego narzędzia na jakie liczyć może ogromna ilość firm – rekomendacji zadowolonych klientów.

Sposoby na utrzymanie płynności finansowej 

Co robić, żeby nie dopuścić do utraty płynności finansowej? Należy stale monitorować bilans wpłat i kosztów, a w momencie pojawienia się pierwszych oznak utraty płynności reagować natychmiast, zanim jeszcze firma odczuje jej negatywne skutki.

Jednym z najłatwiej i najszybciej dostępnych sposobów na zagwarantowanie płynności jest faktoring, który stosować można zarówno na regularnych zasadach, jak i jedynie w momentach, kiedy utrata płynności ma charakter jedynie chwilowy. Faktoring to usługa, w ramach której przedsiębiorca (Faktorant), po wystawieniu swojemu Klientowi faktury z odroczonym terminem płatności, przekazuje ją do sfinansowania firmie faktoringowej (Faktorowi - Idea Money)

Zapytaj doradcę o spersonalizowaną ofertę

i zapewnij swojej firmie stałą gwarancję płynności, na przykład za pomocą faktoringu w abonamencie.

skontaktuj się z doradcą

Korzystając z faktoringu i orzymując natychmiastowy dostęp do gotówki z faktur, masz środki na uregulowanie bieżących zobowiązań, stałych opłat, inwestycje i rozwój swojego biznesu. Dodatkowo zyskujesz wizerunek rzetelnego partnera w biznesie, dzięki temu, że terminowo płacisz swoje należności i szybko i sprawnie realizujesz nowe zlecenia. 

Faktoring a kredyt

Innym sposobem na utrzymanie płynności jest kredyt obrotowy, jednak nie jest on dostępny dla wszystkich. W związku z ograniczeniami dotyczącymi stażu, twardych zabezpieczeń i obrotów firmy, wielu małych przedsiębiorców nie może liczyc na pomoc banku w tym zakresie. Faktoring jest dużo szybszy i łatwieszy, a jednocześnie dostępny dla wszystkich, już od pierwszego dnia działalności i bez konieczności przedstawiania twardych zabezpieczeń czy historii obrotów.

Brak płynności finansowej niesie ze sobą długotrwałe i bardzo negatywne w skutkach konsekwencje, z którymi wielu przedsiębiorców nie jest w stanie sobie poradzić. Utrata klientów, pracowników i zleceń może raz na zawsze pogrzebać działalność firmy, dlatego tak ważne jest by zabezpieczyć płynność juz od samego początku funkcjonowania biznesu na rynku. 

Zainteresowany? Przygotujemy ofertę specjalnie dla Ciebie!

Jeśli chcesz poznać szczegóły naszych rozwiązań, wypełnij poniższy formularz. Nasz doradca wkrótce się z Tobą skontaktuje.

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.

Podaj poprawne imię
Podaj poprawne nazwisko
Musisz wyrazić zgodę
Musisz wyrazić zgodę
Musisz wyrazić zgodę
Musisz wyrazić zgodę
Aby wysłać formularz, zapoznaj się w całości z poniższymi informacjami (przewiń tekst do końca)
Tutaj przewiń

Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „IM” (adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa) jest administratorem danych osobowych przetwarzanych m.in. na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług.

Powyższe zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych, stanowią podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych określoną w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO). Zgody te mogą być wycofane w dowolnym momencie, jednak przetwarzanie danych osobowych dokonane na ich podstawie przed ich wycofaniem, pozostanie zgodne z prawem.

Idea Money podaje następujące dane do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: adres e-mail: [kontakt@ideamoney.pl], numer telefonu: [801 700 802. ]Z inspektorem ochrony danych w Idea Money można kontaktować się pod adresem e-mail: [iod@ideamoney.pl] lub pisemnie: [Inspektor Ochrony Danych, Idea Money S.A., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa.]

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolnie wyrażona zgoda, o ile została udzielona. Wyrażenie zgody następuję poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna i przesłanie formularza.

Dane przetwarzane będą w celu: 1) marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w tym celu poprzez dostosowywanie produktów i usług do potencjalnych Pani/Pana potrzeb; 2) przesyłania do Pani/Pana informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail, w tym newslettera, przesyłanych na wskazany adres mailowy i w formie wiadomości tekstowych SMS na wskazany numer telefonu komórkowego oraz na wykorzystywanie podanych adresu e-mail i numeru telefonu do prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS oraz drogą telefoniczną; 3) udostępniania Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu w celach marketingowych innym podmiotom.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi także art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Idea Money. Dane przetwarzane są wówczas w celu: 1) archiwalnym – tj. zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych ze świadczeniem usługi na Pani/Pana rzecz; 2) badania Pani/Pana satysfakcji; 3) rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – prawnie uzasadniony interes Money polega na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Idea Money: 1) do czasu wycofania udzielonej zgody; 2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, które Idea Money realizuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Sprzeciw może być wniesiony za pośrednictwem wyżej wskazanych kanałów komunikacji, tj. elektronicznie (mailowo), telefonicznie (CallCenter) lub papierowo. W przypadku wniesienia sprzeciwu Idea Money zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w tym zakresie, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Idea Money ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 3) w przypadku wniesienia reklamacji - przez okres co najmniej 3 lat lub do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Idea Money, tj. firmy księgowe, prawnicze, audytorskie, marketingowe a także dostawcy IT lub innych usług (przetwarzający w imieniu Idea Money), oraz podmioty powiązane z Idea Money.

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Idea Money, jako administratora danych: dostępu do Pana/Pani danych osobowych, sprostowania Pana/Pani danych osobowych, usunięcia Pana/Pani danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Ponadto Idea Money informuje, że przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Case study - Beetsma

Pokonać problem zatorów płatniczych…

W jaki sposób z problemem braku płynności finansowej poradziła sobie firma Beetsma?
Obejrzyj video natemat.pl, przeczytaj artykuł, a jeśli szukasz rozwiązania dla swojej firmy, skontaktuj się z nami.
Wspólnie wybierzemy faktoring idealnie dopasowany do Twoich potrzeb.

Co zyskujesz dzięki faktoringowi?

  • nie zamrażasz swoich pieniędzy, możesz mieć je na koncie zaraz po wystawieniu faktury za wykonaną usługę, zrealizowany projekt czy dostarczony towar
  • zapewniasz płynność finansową i bezpieczeństwo swojemu biznesowi
  • oferujesz Klientom długie terminy płatności, dzięki czemu zyskujesz nowe zlecenia gdyż chętnie z Tobą współpracują
  • masz pieniądze na bieżące wydatki, stałe opłaty, inwestycje w rozwój
  • budujesz pozytywny wizerunek swojej marki na czas regulując swoje zobowiązania i realizując zlecenia
  • ryzyko niewypłacalności Twoich Klientów możesz przenieść na Faktora (faktoring pełny)
  • nie musisz informować swoich Klientów o tym, że korzystasz z faktoringu (faktoring cichy)
  • faktoring nie wpływa negatywnie na zdolność kredytową i bilans Twojej firmy
Co zyskujesz dzięki faktoringowi?

Szukasz informacji o faktoringu? Przeczytaj i zostań ekspertem!

Sprawdź, co jeszcze dla Ciebie mamy!

Masz firmę? Chciałbyś ją rozwijać, ale długie terminy płatności na fakturach sprawiają, że brakuje Ci pieniędzy nie tylko na uregulowanie stałych zobowiązań, ale także na inwestycje w innowacje i realizację Twoich planów?

Mamy rozwiązanie dla Ciebie. 

Skontaktuj się z nami, opowiedz nam o swojej firmie i wspólnie wybierzemy rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.