Regulamin

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z INTERNETOWEGO SERWISU IDEA MONEY S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze „Ogólne warunki korzystania przez Użytkowników z internetowego serwisu Idea Money S.A.” określają zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z serwisu o nazwie „Idea Money”, w ramach którego Idea Money S.A. zamieszcza informacje o faktoringu i windykacji, a także o tematyce finansowej, bankowej, ekonomicznej, księgowej i podatkowej.

II. DEFINICJE

Użyte w „Ogólnych warunkach korzystania przez Użytkowników z internetowego serwisu Idea Money S.A.” (zwanymi dalej: „OWK”) sformułowania oznaczają:

a) Idea Money- instytucję finansową, prowadzącą działalność pod firmą ”Idea Money Spółka Akcyjna”, będącą twórcą oraz właścicielem praw do Serwisu, uprawnioną do dysponowania jego zasobami;

b) Serwis – serwis Idea Money, poświęcony faktoringowi i windykacji oraz tematyce finansowej, bankowej, ekonomicznej, księgowej i podatkowej;

c) Zasoby Serwisu – udostępniane w ramach Serwisu na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych OWK materiały obejmujące w szczególności informacje, ogłoszenia o pracy, artykuły oraz formularze kontaktu Użytkowników Serwisu. Na Zasoby Serwisu składa się Serwis lnformacyjny;

d) Serwis lnformacyjny – część Zasobów Serwisu, do której każdy Użytkownik ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji lub logowania;

e) Użytkownik- osobę korzystającą z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszych OWK.

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

1. Dostęp do części Zasobów Serwisu określanej jako Serwis Informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Serwisu, przeprowadzenia procedury logowania się do Serwisu, czy podania przez Użytkownika indywidualnego danych osobowych.

2. Idea Money zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu:

– MS Internet Explorer od 7.0,

– Firefox od 3.0.

Systemy Informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.

IV. ZOBOWIĄZANIA IDEA MONEY S.A.

Idea Money zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Serwisu Informacyjnego na czas nieoznaczony.

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych „Ogólnych warunków korzystania przez Użytkowników z internetowego serwisu Idea Money S.A.” oraz z dobrymi obyczajami.

2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w Zasobach Serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Idea Money oświadcza, że materiały i informacje składające się na Zasoby Serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie w Serwisie informacji.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

1. W przypadku gromadzenia przez Idea Money danych osobowych Użytkownika są one przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 lub pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.), w celach marketingowych własnych produktów i usług Administratora Danych. Zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażana jest poprzez odznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym/kontaktowym.

2. Administratorem Danych jest Idea Money S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celach marketingowych polegających przede wszystkim na oferowaniu usług faktoringowych i windykacyjnych, a także w celach archiwalnym i

statystycznym. lch podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom powiązanym z Administratorem Danych, tj.: Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, Tax Care S.A. z siedzibą w Warszawie, Idea Expert S.A. z siedzibą w Warszawie, Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie, Idea Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Idea Box S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie odrębnie wyrażonej zgody/odrębnego upoważnienia.

3. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych, Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora Danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych, poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres zgody@ideamoney.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

4. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Idea Money S.A. na podstawie art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, tj. zgody osoby, której dane dotyczą, stosownie do treści art. 7 pkt 5 ww. ustawy, zgoda może być odwołana w każdym czasie. Niniejsze uprawnienie jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres zgody@ideamoney.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

5. Użytkownik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz.1422 ze zm.). W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo odwołania niniejszej zgody w każdym czasie. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do Administratora Danych (zgody@ideamoney.pl) stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

6. W trosce o najwyższą jakość obsługi wszystkie rozmowy telefoniczne z konsultantami Idea Money są nagrywane.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsze OWK pełnią rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

2. W przypadku zmiany OWK ich doręczenie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie go na stronach WWW Serwisu. Zmiana OWK nie będzie naruszać praw nabytych Użytkowników.

3. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby Idea Money S.A. oraz na adres e-mail serwis@ideamoney.pl

4.Reklamacje dotyczące Serwisu można zgłaszać osobiście (w Oddziale), pisemnie (listownie), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres serwis@ideamoney.pl, telefonicznie poprzez lnfolinię tel. 801 700 802.

5. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego przekazywane są zainteresowanemu w formie pisemnej lub na adres email wskazany przez Użytkownika, bądź też w innej formie na jego wniosek, w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach wymagających dokonania dodatkowych wyjaśnień termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony. Użytkownik zostaje wówczas poinformowany o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, o przyczynie opóźnienia oraz o okolicznościach, którą muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy.