Słownik pojęć faktoringowych

Poniżej znajdziesz słownik najważniejszych pojęć związanych z faktoringiem. Pamiętaj jednak, że w razie jakichkolwiek wątpliwości, zawsze możesz do nas zadzwonić.

analiza faktoringowa

skompletowanie dokumentów wymaganych dla danego produktu faktoringowego i ich analiza pod względem zgodności danych i kondycji finansowej Klienta i / lub jego kontrahenta

CESJA CICHA

rodzaj cesji, w której Kontrahent nie jest informowany o tym, że doszło do cesji jego wierzytelności. Brak takiego zawiadomienia nie powoduje nieważności cesji i ma na celu uzyskanie zabezpieczenia, bez wzbudzania niepokoju dłużnika, co do zmiany podmiotu uprawnionego z danej wierzytelności.

cesja jawna

rodzaj cesji, w której kontrahent / dłużnik zostaje poinformowany o tym, że doszło do cesji jego wierzytelności na firmę faktoringową.

FAKTOR

firma faktoringowa świadcząca usługi faktoringu i finansująca faktury przekazywane jej przez faktorantów w ramach umowy faktoringowej

faktorant

firma korzystająca z usługi faktoringu i przekazująca firmie faktoringowej (faktorowi) wystawione przez siebie faktury sprzedażowe z odroczonym terminem płatności do finansowania

faktoring

sprzedaż faktorowi (instytucji faktoringowej) nieprzeterminowanych wierzytelności należnych przedsiębiorcy (faktorantowi) z tytułu zrealizowanych na rzecz jego kontrahentów dostaw czy wykonanych usług oraz na świadczeniu na jego rzecz dodatkowych usług takich jak administrowanie, monitoring płatności, prowadzenie rozliczeń, czy pomoc w ściąganiu przeterminowanych należności

FAKTORING DŁUŻNY

forma faktoringu, w której finansowane są nie faktury wystawiane przez Faktoranta jego klientom, ale faktury, które on sam otrzymał od swoich dostawców i których nie chce w danym momencie regulować. Faktor wypłaca środki bezpośrednio na rachunek dostawcy w terminie płatności faktury, wydłużając jednocześnie swojemu Klientowi czas na zgromadzenie środków na uregulowanie zobowiązania.

faktoring niepełny (z regresem)

w tej formie faktoringu Faktor wypłaca pieniądze za przekazane do sfinansowania faktury w formie zaliczki, ale w sytuacji, gdy kontrahent nie ureguluje należności w terminie (bądź w dodatkowym okresie finansowania), faktorant będziesz musiał zwrócić faktorowi otrzymaną od niego zaliczkę

faktoring odwrotny

patrz → faktoring dłużny

faktoring pełny (bez regresu)

faktoring z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta przez faktora. W tej formie faktoringu nie musisz zwracać wypłaconej Ci zaliczki faktorowi, gdy dłużnik nie zapłaci za fakturę w terminie. Innymi słowy jeżeli Twój Klient nie uregulował należności, Faktor nie zażąda od Twojej firmy zwrotu wypłaconej kwoty zaliczki, ale we własnym zakresie odzyska dług we współpracy z ubezpieczycielem należności. W tej formie faktoringu Idea Money przejmuje ryzyko niewypłacalności i windykację należności.

faktoring wierzytelnościowy

forma faktoringu, w której przedmiotem finansowania są faktury, które Faktorant wystawia swoim Kontrahentom. Faktor po otrzymaniu faktury niezwłocznie dokonuje płatności bezpośrednio na rachunek Faktora zapewniając mu tym samym szybki dostęp do gotówki i możliwość dalszej realizacji swojego biznesu bez obaw o termin realnej spłaty zobowiązania przez Kontrahenta.forma faktoringu, w której przedmiotem finansowania są faktury, które Faktorant wystawia swoim Kontrahentom. Faktor po otrzymaniu faktury niezwłocznie dokonuje płatności bezpośrednio na rachunek Faktora zapewniając mu tym samym szybki dostęp do gotówki i możliwość dalszej realizacji swojego biznesu bez obaw o termin realnej spłaty zobowiązania przez Kontrahenta.

limit faktoringowy

maksymalna kwota, w ramach której Klient może finansować swoje faktury. Wysokość limitu faktoringowego ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb biznesowych Klienta.

mikrofaktoring

rodzaj faktoringu dostosowany do potrzeb biznesowych sektora małych i średnich firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw

odroczony termin płatności

termin wyznaczony na fakturze przez sprzedawcę produktów / dostawcę usług, etc., w czasie którego odbiorca towarów określonych na fakturze, zobowiązuje się do uregulowania należności wynikających z danej faktury. Faktor, w zależności od wybranego produktu, akceptuje faktury z terminem płatności wynoszącym nawet 120 dni! Uwaga! Przekazując fakturę do finansowania należy pamiętać, że termin płatności nie może przypadać na mniej niż 3-5 dni od momentu przekazania faktury.

płynność finansowa

zdolność przedsiębiorstwa do wywiązywania się w terminie z wymagalnych, bieżących zobowiązań oraz robienia zakupów produktów i usług, niezbędnych do właściwego funkcjonowania; jest jednym z elementów oceny finansowej przedsiębiorstwa, a jej brak jest jedną z najczęstszych przyczyn upadłości przedsiębiorstw

regres

roszczenie zwrotne, na mocy którego faktorant zobowiązany jest zwrócić faktorowi wypłaconą mu zaliczkę, w przypadku gdy jego kontrahent nie zapłacił należności, wynikających ze sprzedanej faktorowi faktury

SUBLIMIT

maksymalna (jednorazowa lub sumaryczna) kwota faktury lub faktur, jaka może być finansowana na danym Kontrahencie przez Faktoranta.

ZALICZKA

Wyrażony procentowo maksymalny poziom wypłaty środków z danej faktury na dzień przekazania faktury do finansowania. W przypadku gdy wysokość zaliczki wynosi mniej niż 100%, pozostała cześć wypłacana jest na rachunek Klienta po spłacie zobowiązania przez Kontrahenta.

Szukasz informacji o faktoringu? Przeczytaj i zostań ekspertem!

Jeszcze więcej o faktoringu...

Jesteśmy cyklicznie nagradzani

Masz firmę? Chciałbyś ją rozwijać, ale długie terminy płatności na fakturach sprawiają, że brakuje Ci pieniędzy nie tylko na uregulowanie stałych zobowiązań, ale także na inwestycje w innowacje i realizację Twoich planów?

Mamy rozwiązanie dla Ciebie.
Skontaktuj się z nami, opowiedz nam o swojej firmie i wspólnie wybierzemy rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.