Zmiany w sposobie rozliczania kosztów korzystania z samochodu w ramach działalności w 2019 roku

Jedną ze zmian, jakie przyniósł przedsiębiorcom 2019 rok, jest zmiana w sposobie rozliczania kosztów korzystania z samochodów osobowych, wykorzystywanych w prowadzonej przez nich działalności. Zmiany te dotkną wszystkich przedsiębiorców wykorzystujących samochody osobowe w działalności, a zwłaszcza tych, którzy wykorzystują firmowe samochody także do celów prywatnych. Jesteś jednym z nich? Sprawdź, czy jesteś świadom wszystkich zmian, o których musisz pamiętać.

Zmiany w sposobie rozliczania kosztów korzystania z samochodu w ramach działalności w 2019 roku

1. Koniec kilometrówki

Aż do tej pory przedsiębiorca, który wykorzystywał samochód prywatny do prowadzenia działalności i nie ujmował go w ewidencji środków trwałych, zmuszony był do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu – tak zwanej kilometrówki. Ewidencja ta obejmowała cel wyjazdu oraz ilość przejechanych kilometrów.

Od 2019 roku ten sposób ewidencji ulegnie uproszczeniu, co z pewnością zostanie przez przedsiębiorców docenione. Podatnicy, którzy dla potrzeb działalności gospodarczej wykorzystują samochód stanowiący ich własność, do kosztów uzyskania przychodów będą mogli zaliczyć 20% poniesionych wydatków.

Dla ustalenia limitu wydatków zaliczanych do kosztów, podatnicy muszą uwzględnić wszystkie wydatki związane z eksploatacją stanowiącego ich własność, prywatnego samochodu osobowego, który wykorzystują na potrzeby prowadzenia działalności (taki samochód musi mieć wartość powyżej 10.000 zł, nie może być wpisany do ewidencji środków trwałych – także z uwagi na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok). Co ważne, limit wydatków obejmuje także składki na ubezpieczenie samochodu.

2. Użytek mieszany

W przypadku gdy przedsiębiorca korzysta z samochodu osobowego zarówno w celu prowadzenia działalności, jak i w celach prywatnych, nie związanych z przedmiotem działalności (użytek mieszany), od 2019 roku będzie mógł zaliczać do kosztów tylko 75% wydatków związanych z jego eksploatacją (serwis, naprawy, paliwo, części zamienne, opłaty za autostrady).

W przypadku samochodów użytkowanych wyłącznie firmowo kosztem nadal jest 100% wydatków eksploatacyjnych. Zaliczenie 100% wydatków do kosztów będzie możliwe tylko wtedy, gdy przedsiębiorca nie wykorzystuje samochodu do użytku własnego i prowadzi ewidencję potwierdzającą ten fakt do celów VAT. Brak takiej ewidencji skutkuje założeniem, że również dla celów podatku dochodowego samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów prywatnych podatnika, chyba że podatnik nie jest na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zobowiązany do prowadzenia takiej ewidencji. 

75% limit wydatków zaliczanych do kosztów z tytułu używania samochodu osobowego nie obejmuje opłaty z tytułu umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1, jak również opłaty z tytułu najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, chyba że opłaty te zostały wyliczone tak, by obejmować koszty eksploatacji samochodu osobowego. Takie wyłączenie ma zastosowanie tylko do części opłaty skalkulowanej bez uwzględniania kosztów eksploatacji samochodu osobowego.

3. Limit 150 tysięcy

Od stycznia 2019 roku, podwyższona została do 150 000 zł kwota limitu wartości samochodu osobowego(spalinowego i hybrydy), do którego możliwe jest pełne odliczanie odpisów amortyzacyjnych.

W przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym, limit będzie wynosił 225 000 zł – wejdzie on jednak w życie dopiero po wydaniu decyzji przez Komisję Europejską o zgodności pomocy publicznej z przepisami UE. Pamiętać należy, że pojazd elektryczny zgodnie z obowiązującymi przepisami, to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h (z wyłączeniem ciągnika rolniczego), wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.)

Podwyższona została również kwota odnosząca się do wartości samochodu przyjętej dla celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Obecnie wynosi ona 150 000 zł.

Limity te nie odnoszą się do przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z leasingiem czy wynajmem samochodów osobowych.

4. Co z leasingiem?

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2108 r. poz. 2159), która weszła w życie 1 stycznia 2019 r., zmieniła także zasady opodatkowania i rozliczania kosztów leasingu.

Ustawa ta rozciąga limit rozliczania wydatków na korzystanie z samochodu osobowego na umowy leasingu operacyjnego, umowy najmu, dzierżawy lub inne umowy o podobnym charakterze. Do końca 2018 roku takiego limitu w takiego rodzaju umów nie było. Na ten moment limit ten odpowiada limitowi stosowanemu przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych od nabytego samochodu i ustalany będzie na podstawie proporcji wartości samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu czy najmu i kwoty 150 000 zł. Obliczona w ten sposób proporcja stosowana będzie do każdej płatności dokonywanej w ramach ww. umów.

Do limitu nie będą wliczać się składki ubezpieczeniowe płacone w ramach umów leasingu, najmu itp., poza składkami AC pojazdu, które również podlegają limitowi w przypadku nabytego na własność samochodu. Ponadto, limit dotyczyć będzie wyłącznie części opłat stanowiących spłatę faktycznej wartości samochodu osobowego, bez części „odsetkowej” takiej opłaty.

Analogicznie jak w przypadku samochodów kupionych na własność, ustawa wprowadza wyższy limit w wysokości 225 000 zł. w odniesieniu do samochodów elektrycznych będących przedmiotem leasingu, najmu, dzierżawy itp.

W przypadku wydatków związanych z leasingiem, nie ma zastosowania limit 75% poza sytuacją kiedy w racie leasingu zawarte zostały także opłaty eksploatacyjne takie jak serwis czy wymiana opon. W takim przypadku ta część raty jest objęta limitem 75%, a sam koszt finansowania nie.

5. Okres przejściowy

Dla umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. będą miały zastosowanie sprzed tego dnia, natomiast do umów zmienionych lub odnowionych po dniu 31 grudnia 2018 r. stosowane będą nowe zasady.

Co te zmiany w sposobie rozliczania kosztów samochodów osobowych oznaczają w praktyce?

  • stracą wszyscy przedsiębiorcy, którzy wykorzystują samochody osobowe do wykonywania działalności i używają ich także do celów prywatnych, mogą uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu tylko 75% wszystkich wydatków eksploatacyjnych, co oznacza wzrost podstawy do opodatkowania
  • stracą też przedsiębiorcy, którzy po 1 stycznia 2019 wzięli lub wezmą w leasing lub wynajem samochód osobowy droższy niż 150 tys. zł. w koszt uzyskania przychodu będą mogli wliczyc jedynie tą część czynszu inicjalnego i każdej raty, które proporcjonalnie do ceny samochodu nie przekraczają 150 tys. zł
  • stracą także przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się sprzedać nie w pełni zamortyzowany samochód osobowy, który w momencie zakupu kosztował więcej niż 150 tys. zł.

Więcej:

https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/koszty/samochod/2841861,Koszty-samochodu-osobowego-w-firmie-zmiany-od-2019-r.html

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1375956,podatki-a-samochody-w-firmie-2019.html

 

Zajrzyj na bloga Idea Money i zainspiruj się z nami!

Jesteśmy cyklicznie nagradzani

Image

Masz firmę? Chciałbyś ją rozwijać, ale długie terminy płatności na fakturach sprawiają, że brakuje Ci pieniędzy nie tylko na uregulowanie stałych zobowiązań, ale także na inwestycje w innowacje i realizację Twoich planów?

Mamy rozwiązanie dla Ciebie. 

Skontaktuj się z nami, opowiedz nam o swojej firmie i wspólnie wybierzemy rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.

Niniejszy serwis korzysta z plików cookie. Poznaj szczegóły Polityki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w konfiguracji Twojej przeglądarki.